การนำเข้าสินค้า(Import)

การดำเนินการกับกระบวนการศุลกากรนำของเข้า

1. จัดทำข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า
2. ตัดบัญชีข้อมูลใบขนสินค้ากับรายงานการนำของเข้า
3. ชำระค่าภาษีอากร
4.ตรวจสอบตามกระบวนการศุลกากร
5.รับของจากอารักขาของศุลกากร

การเตรียมเอกสาร

1. ต้นฉบับใบขนสินค้าขาเข้า
2. บัญชีราคาสินค้า (Invoice)
3. บัญชีรายละเอียดบรรจุหีบห่อ (Packing List)
4. ใบตราส่งสินค้า (Bill of Lading หรือ Air Waybill)
5. ใบแจ้งยอดเบี้ยประกัน (Insurance Premium Invoice)
6. ใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตสำหรับสินค้าควบคุมการนำเข้า (License)
7. ใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า (Certificate of Origin) กรณีใช้สิทธิลดอัตราอากร
8. เอกสารอื่น ๆ เช่น เอกสารแสดงส่วนผสม, คุณลักษณะและการใช้งานของสินค้า, Material Safety Data Sheet, หรือแค็ดตาล็อค เป็นต้น

การคำนวณและการชำระค่าภาษีอากร

ตรวจสอบพิกัดอัตราอากรขาเข้าของสินค้า เพื่อนำมาใช้คำนวณเสียภาษี โดยขาเข้า
ใช้ฐานราคา CIF  การชำระภาษีอากร และวางเงินประกัน ผู้นำเข้า หรือ ตัวแทน
สามารถชำระ ด้วยเงินสดเช็คธนาคาร หรือ ชำระผ่านธนาคาร
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ได้ที่สำนักงานศุลกากร

สิทธิประโยชน์เขตการค้าเสรีในการนำเข้าสินค้า

เงื่อนไขในการได้รับสิทธิ FTA
1. เป็นสินค้าที่ได้รับการยกเว้นอากรศุลกากร หรือ ลดอัตราอากรตามความตกลง FTA สามารถตรวจสอบจากประกาศกระทรวงการคลัง
2. เป็นสินค้าที่ ได้ถิ่นกำเนิดเป็นไปตามกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าภายใต้ FTA มีหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (C/O)
3. เป็นสินค้าที่ส่งตรงจากประเทศผู้ผลิตภายใต้ความตกลง FTA มายังประเทศผู้นำเข้า
ความตกลงเขตการการค้าเสรี
- เขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA)
- เขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน (ACNFTA)
- เขตการค้าเสรีอาเซียน-เกาหลี (AKFTA)
- เขตการค้าเสรีอาเซียนอาเซียน-ญี่ปุ่น (AJCEP)
- เขตการค้าเสรีอาเซียน-อินเดีย (AIFTA)
- เขตการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ (AANZFTA)
- เขตการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA)
- เขตการค้าเสรีไทย-อินเดีย (THAI-INDIA)
- เขตการค้าเสรีไทย-เปรู (THAI-PERU)
- เขตการค้าเสรีไทย-ญี่ปุ่น (JTEPA)
- เขตการค้าเสรีไทย-นิวซีแลนด์ (TNZCEP)
- เขตการค้าเสรีไทย-ชิลี (THAI-CHILE)

 

ของต้องห้าม/ต้องกำกัด ในการนำเข้า

ของต้องห้าม
หมายถึง ของที่ห้ามไม่ให้นำเข้ามา หรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร เช่น
• สารเสพติด
• วัตถุ หรือสื่อลามก
• ของลอกเลียนแบบเครื่องหมายการค้า ละเมิดลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา
• ธนบัตร หรือเหรียญกษาปณ์ปลอม
• สัตว์ป่าสงวน หรือสัตว์ที่อยู่ในบัญชีควบคุมของอนุสัญญาไซเตส

ของต้องกำกัด
หมายถึง ของบางชนิด ที่กฎหมายควบคุมการนำเข้ามาและการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรการนำเข้าและการส่งออกของต้องกำกัด ต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องซึ่งจะต้องนำมาแสดงในเวลาปฏิบัติพิธีการศุลกากรด้วย ตัวอย่าง เช่น