การนำเข้าสินค้า(Import)

การดำเนินการกับกระบวนการศุลกากรนำของเข้า

1. จัดทำข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า
2. ตัดบัญชีข้อมูลใบขนสินค้ากับรายงานการนำของเข้า
3. ชำระค่าภาษีอากร
4.ตรวจสอบตามกระบวนการศุลกากร
5.รับของจากอารักขาของศุลกากร