การส่งออกสินค้า(Export)

การดำเนินการกับกระบวนการศุลกากรส่งของออก

1.จัดทำข้อมูลใบขนสินค้าขาออก
2. บรรจุสินค้าและจัดทำใบกำกับขนย้ายสินค้า
3. ขนย้ายสินค้าผ่านสถานีรับบรรทุก ณ ท่า หรือ ที่ หรือ สนามบินที่ส่งออก
4. ตัดบัญชีใบกำกับขนย้ายสินค้า
5. รับบรรทุกของส่งออก

การเตรียมเอกสาร

1. ใบขนสินค้าขาออก
2. บัญชีราคาสินค้า (Invoice)
3. บัญชีการบรรจุหีบห่อ (Packing List)
4. ใบอนุญาตส่งออกหรือเอกสารอื่นใดสำหรับสินค้าควบคุมการส่งออก (ถ้ามี)
5. ใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า (ถ้ามี)
6. เอกสารอื่น ๆ เช่น แค็ดตาล็อก เอกสารแสดงส่วนผสม เป็นต้น

ประเภทใบขนสินค้าขาออก

1) แบบกศก 101/1 ใบขนสินค้าขาออก ใช้สำหรับส่งออกในกรณีดังต่อไปนี้
• การส่งออกสินค้าทั่วไป
• การส่งออกของส่วนบุคคลและเอกสิทธิ์
• การส่งออกสินค้าจากคลังสินค้าทัณฑ์บน
• การส่งออกสินค้าที่ขอชดเชยค่าภาษีอากร
• การส่งออกสินค้าที่ขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ
• การส่งออกสินค้าที่ต้องการใบสุทธินำกลับ
• การส่งออกสินค้ากลับออกไป (RE-EXPORT)

2) แบบ A.T.A. Carnet ใบขนสินค้าสำหรับนำของเข้าหรือส่งของออกชั่วคราว ใช้สำหรับพิธีการส่งออกชั่วคราวในลักษณะที่กำหนดในอนุสัญญา

3) ใบขนสินค้าพิเศษสำหรับรถยนต์และจักรยานยนต์นำเข้าหรือส่งออกชั่วคราว ใช้สำหรับการส่งออกรถยนต์ และจักรยานยนต์ชั่วคราว

 

สิทธิประโยชน์ ทางภาษีขาออก

นโยบายสนับสนุนการส่งออก สิทธิประโยชน์ด้านภาษีอากรเพื่อการส่งออก
• การคืนอากรตามมาตรา 19 (RE-EXPORT)
• การคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ (การคืนอากรที่ได้ชำระไว้ขณะนำเข้าเพื่อทำการผลิตและส่งออก)
• การขอชดเชยค่าภาษีอากร
• การส่งเสริมการลงทุน (BOI)
• คลังสินค้าทัณฑ์บน
• เขตปลอดอากร (Free Zone)
• เขตประกอบการเสรี (IEAT-FREE ZONE)

กฎหมายที่ให้สิทธิประโยชน์แก่การส่งออก

1. กฎหมายชดเชยภาษีอากร
2. กฎหมายศุลกากร (การคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ, คลังสินค้าทัณฑ์บน,
   เขตปลอดอากร (Free Zone)
3. กฎหมายนิคมอุตสาหกรรม
4. กฎหมายส่งเสริมการลงทุน