การส่งออกสินค้า(Export)

การดำเนินการกับกระบวนการศุลกากรส่งของออก

1.จัดทำข้อมูลใบขนสินค้าขาออก
2. บรรจุสินค้าและจัดทำใบกำกับขนย้ายสินค้า
3. ขนย้ายสินค้าผ่านสถานีรับบรรทุก ณ ท่า หรือ ที่ หรือ สนามบินที่ส่งออก
4. ตัดบัญชีใบกำกับขนย้ายสินค้า
5. รับบรรทุกของส่งออก