การส่งออกสินค้า(Export)

การเตรียมเอกสาร

1. ใบขนสินค้าขาออก
2. บัญชีราคาสินค้า (Invoice)
3. บัญชีการบรรจุหีบห่อ (Packing List)
4. ใบอนุญาตส่งออกหรือเอกสารอื่นใดสำหรับสินค้าควบคุมการส่งออก (ถ้ามี)
5. ใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า (ถ้ามี)
6. เอกสารอื่น ๆ เช่น แค็ดตาล็อก เอกสารแสดงส่วนผสม เป็นต้น