การส่งออกสินค้า(Export)

สิทธิประโยชน์ ทางภาษีขาออก

นโยบายสนับสนุนการส่งออก สิทธิประโยชน์ด้านภาษีอากรเพื่อการส่งออก
• การคืนอากรตามมาตรา 19 (RE-EXPORT)
• การคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ (การคืนอากรที่ได้ชำระไว้ขณะนำเข้าเพื่อทำการผลิตและส่งออก)
• การขอชดเชยค่าภาษีอากร
• การส่งเสริมการลงทุน (BOI)
• คลังสินค้าทัณฑ์บน
• เขตปลอดอากร (Free Zone)
• เขตประกอบการเสรี (IEAT-FREE ZONE)