บริการของเรา

บริการเดินพิธีการศุลกากร ( Customs clearance )ที่เกี่ยวกับการนำเข้า-การส่งออกสินค้า

บริการขนส่ง รถลาก รถบรรทุก

บริการจัดทำ Marine Cargo Insurance สำหรับสินค้า นำเข้า และส่งออก และ Inland Transit Insurance สำหรับประกันภัยการขนส่งภายในประเทศ

บริการให้คำแนะนำ แก้ไขเกี่ยวกับเอกสาร Form สิทธิประโยชน์ตามข้อตกลงเขตการค้าเสรี

บริการดูแลควบคุมการบรรจุสินค้าเข้าตู้ การจัดหาเพลเลตไม้ และกระดาษปูพื้นตู้คอนเทนเนอร์

บริการดำเนินการชำระภาษีอากรทางศุลกากร โดยรับแคชเชียร์เช็คค่าภาษีอากรจากบริษัทผู้นำเข้า หรือ การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของกรมศุลกากรโดยตรง

บริการจัดทำ หนังสือรับรองถิ่นกำเนิด (Certificate of Origin ) เช่น Form A, Form D, Form E, Form JTEPA, Form AK และ อื่นๆ และรับรอง C/Oที่สถานทูต

บริการให้คำปรึกษาด้านการนำเข้าและการส่งออกสินค้าไปต่างประเทศให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ลักษณะของกิจการ

บริการดำเนินการแทนการออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้ลูกค้า สำหรับค่าใช้จ่ายในท่าเรือ

บริการ Freight Forwarder ทางเรือ และ ทางอากาศ