การส่งออกสินค้า(Export)

ประเภทใบขนสินค้าขาออก

1) แบบกศก 101/1 ใบขนสินค้าขาออก ใช้สำหรับส่งออกในกรณีดังต่อไปนี้
• การส่งออกสินค้าทั่วไป
• การส่งออกของส่วนบุคคลและเอกสิทธิ์
• การส่งออกสินค้าจากคลังสินค้าทัณฑ์บน
• การส่งออกสินค้าที่ขอชดเชยค่าภาษีอากร
• การส่งออกสินค้าที่ขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ
• การส่งออกสินค้าที่ต้องการใบสุทธินำกลับ
• การส่งออกสินค้ากลับออกไป (RE-EXPORT)

2) แบบ A.T.A. Carnet ใบขนสินค้าสำหรับนำของเข้าหรือส่งของออกชั่วคราว ใช้สำหรับพิธีการส่งออกชั่วคราวในลักษณะที่กำหนดในอนุสัญญา

3) ใบขนสินค้าพิเศษสำหรับรถยนต์และจักรยานยนต์นำเข้าหรือส่งออกชั่วคราว ใช้สำหรับการส่งออกรถยนต์ และจักรยานยนต์ชั่วคราว