การส่งออกสินค้า(Export)

กฎหมายที่ให้สิทธิประโยชน์แก่การส่งออก

1. กฎหมายชดเชยภาษีอากร
2. กฎหมายศุลกากร (การคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ, คลังสินค้าทัณฑ์บน,
   เขตปลอดอากร (Free Zone)
3. กฎหมายนิคมอุตสาหกรรม
4. กฎหมายส่งเสริมการลงทุน