การนำเข้าสินค้า(Import)

การคำนวณและการชำระค่าภาษีอากร

ตรวจสอบพิกัดอัตราอากรขาเข้าของสินค้า เพื่อนำมาใช้คำนวณเสียภาษี โดยขาเข้า
ใช้ฐานราคา CIF  การชำระภาษีอากร และวางเงินประกัน ผู้นำเข้า หรือ ตัวแทน
สามารถชำระ ด้วยเงินสดเช็คธนาคาร หรือ ชำระผ่านธนาคาร
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ได้ที่สำนักงานศุลกากร