การนำเข้าสินค้า(Import)

สิทธิประโยชน์เขตการค้าเสรีในการนำเข้าสินค้า

เงื่อนไขในการได้รับสิทธิ FTA
1. เป็นสินค้าที่ได้รับการยกเว้นอากรศุลกากร หรือ ลดอัตราอากรตามความตกลง FTA สามารถตรวจสอบจากประกาศกระทรวงการคลัง
2. เป็นสินค้าที่ ได้ถิ่นกำเนิดเป็นไปตามกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าภายใต้ FTA มีหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (C/O)
3. เป็นสินค้าที่ส่งตรงจากประเทศผู้ผลิตภายใต้ความตกลง FTA มายังประเทศผู้นำเข้า
ความตกลงเขตการการค้าเสรี
- เขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA)
- เขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน (ACNFTA)
- เขตการค้าเสรีอาเซียน-เกาหลี (AKFTA)
- เขตการค้าเสรีอาเซียนอาเซียน-ญี่ปุ่น (AJCEP)
- เขตการค้าเสรีอาเซียน-อินเดีย (AIFTA)
- เขตการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ (AANZFTA)
- เขตการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA)
- เขตการค้าเสรีไทย-อินเดีย (THAI-INDIA)
- เขตการค้าเสรีไทย-เปรู (THAI-PERU)
- เขตการค้าเสรีไทย-ญี่ปุ่น (JTEPA)
- เขตการค้าเสรีไทย-นิวซีแลนด์ (TNZCEP)
- เขตการค้าเสรีไทย-ชิลี (THAI-CHILE)